Nasze władze

Władzami Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Statut Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz inne wewnętrzne akty prawne >>

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej jest zwoływane co najmniej raz w roku i jest ono najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków ma prawo uczestniczyć każdy członek Towarzystwa. Jest ono uprawnione między innymi do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz powoływania członków Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

Obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie decyzji w imieniu Towarzystwa i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa.
Zarząd Towarzystwa składa się z od 3 do 7 osób, w tym:
- prezesa,
- wiceprezesa ds. administracyjnych (sekretarza),
- wiceprezesa ds. finansowych (skarbnika).
Oprócz tego prezes ma prawo spośród wszystkich członków Zarządu powołać wiceprezesa będącego jego bezpośrednim zastępcą.
Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 2 lata. Zarząd obecnej kadencji składa się z pięciu osób.

Skład osobowy Zarządu


Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2000 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2001 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2002 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2003 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2004 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2005 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2006 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2007 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009 >>

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010 >>

Roczne sprawozdania Organizacji Pożytku Publicznego >>

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym działalności Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej stoją na straży interesu Towarzystwa oraz kontrolują celowość, prawidłowość oraz zgodność z przepisami prawa całokształtu działalności Towarzystwa. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej


Inne funkcje poza Zarządem i Komisją Rewizyjną
Władze Towarzystwa poprzednich kadencji

W dniu 16.01.2000 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym wybrano pierwsze władze Towarzystwa.

Zarząd I kadencji:

 • Remigiusz Grochowiak - prezes
 • Roman Mirek - wiceprezes
 • Tomasz Tokarzewski - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Olaf Skrzymowski - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna I kandencji:

 • Wanda Grochowiak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Janusz Kresa - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Ryszard Tamm - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 20.01.2002 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2002-2003. Tym samym zmianie uległ skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd II kadencji:

 • Remigiusz Grochowiak - prezes
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Adam Kołacz - członek Zarządu<
 • Robert Łubiński - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna II kadencji:

 • Wanda Grochowiak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Janusz Kresa - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Olaf Skrzymowski - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 14.07.2002 r., w związku z rezygnacją Remigiusza Grochowiaka z funkcji prezesa oraz członka Zarządu STMKM, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które to do Zarządu wybrało Magdalenę Murawską. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał spośród swoich członków prezesa. Został nim Robert Łubiński.

  Zarząd II kadencji po zmianach w dniu 14.07.2002 r.:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Adam Kołacz - członek Zarządu
 • Magdalena Murawska - członek Zarządu


  W dniu 02.02.2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które postanowiło rozszerzyć skład Zarządu z pięciu do siedmiu osób - maksymalnej dopuszczalnej liczby przewidzianej w Statucie STMKM. W wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu dołączyli Remigiusz Grochowiak i Roman Mirek - piastowali oni już stanowiska w Zarządzie poprzedniej kadencji.

  Zarząd II kadencji po zmianach w dniu 02.02.2003 r.:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Remigiusz Grochowiak - członek Zarządu
 • Adam Kołacz - członek Zarządu
 • Roman Mirek - członek Zarządu
 • Magdalena Murawska - członek Zarządu


  W dniu 25.01.2004 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2004-2005. W wyniku wyborów uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd III kadencji:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Olaf Skrzymowski - wiceprezes
 • Magdalena Murawska - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu
 • Maciej Kubień - członek Zarządu
 • Konrad Stachura - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna III kadencji:

 • Jacek Kalicki - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Stefanowicz - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Adam Kołacz - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 06.02.2005 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym nieznacznie zmieniono skład osobowy Zarządu.

  Zarząd III kadencji po zmianach w dniu 06.02.2005 r.:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Olaf Skrzymowski - wiceprezes
 • Maciej Kubień - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Elżbieta Szczerska - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu
 • Konrad Stachura - członek Zarządu
 • Piotr Witwicki - członek Zarządu


  W dniu 05.03.2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa IV kadencji.

  Zarząd IV kadencji:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Mirosław Janiak - wiceprezes
 • Maciej Kubień - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Konrad Stachura - członek Zarządu
 • Elżbieta Szczerska - członek Zarządu
 • Piotr Witwicki - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna IV kadencji:

 • Marcin Stefanowicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marek Pawlukowicz - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Magdalenia Murawska - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 11.02.2007 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które przychyliło się do wniosku Zarządu o zmniejszenie liczby członków Zarządu z siedmiu do sześciu osób. Dzień wcześniej Zarząd na swoim posiedzeniu skorzystał z przysługującego mu prawa kooptacji i po wcześniejszym odejściu Elżbiety Szczerskiej oraz Macieja Kubienia uzupełnił swój skład o Pawła Pieńkowskiego.

  Zarząd IV kadencji po zmianach w dniu 11.02.2007 r.:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Mirosław Janiak - wiceprezes
 • Paweł Pieńkowski - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Konrad Stachura - członek Zarządu
 • Piotr Witwicki - członek Zarządu


  W dniu 30.06.2007 r. Komisja Rewizyjna skorzystała z przysługującego jej prawa kooptacji i po wcześniejszym odejściu Marka Pawlukowicza uzupełniła swój skład o Macieja Kubienia.

  Komisja Rewizyjna IV kadencji po zmianach w dniu 30.06.2007 r.:

 • Marcin Stefanowicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maciej Kubień - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Magdalenia Murawska - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 30.12.2007 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym z powodu wcześniejszej rezygnacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru nowej Komisji. Jednocześnie w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków doszło do formalnej rezygnacji prezesa z pełnionej funkcji, wskutek czego na mocy Statutu STMKM w czasie tego samego posiedzenia odbyły się także wybory Zarządu Towarzystwa V kadencji. Prezesem nowo wybranego Zarządu został Robert Łubiński.

  Zarząd V kadencji:

 • Robert Łubiński - prezes
 • Mirosław Janiak - wiceprezes
 • Paweł Pieńkowski - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Konrad Stachura - członek Zarządu
 • Piotr Witwicki - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna V kadencji:

 • Magdalena Murawska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Maciej Kubień - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Hubert Dziak - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 21.02.2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa VI kadencji. W wyniku wyborów uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem nowo wybranego Zarządu został Konrad Stachura.

  Zarząd VI kadencji:

 • Konrad Stachura - prezes
 • Robert Łubiński - wiceprezes
 • Maciej Kubień - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Hubert Dziak - członek Zarządu
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna VI kadencji:

 • Magdalena Murawska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Paweł Pieńkowski - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Nowotniak - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 04.03.2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa VII kadencji. W wyniku wyborów skład osobowy Zarządu uległ zmniejszeniu o jedną osobę, zmianie uległ także skład Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd VII kadencji:

 • Konrad Stachura - prezes
 • Robert Łubiński - wiceprezes
 • Maciej Kubień - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna VII kadencji:

 • Wojciech Nowotniak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Hubert Dziak - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Damian Tarnowski - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 30.03.2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa VIII kadencji. W wyniku wyborów powiększeniu i zmianie uległ skład osobowy Zarządu, zmianie uległ także skład Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd VIII kadencji:

 • Konrad Stachura - prezes
 • Bartosz Lemke - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Hubert Dziak - członek Zarządu
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu
 • Ludmiła Tuszyńska - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna VIII kadencji:

 • Robert Łubiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maciej Kubień - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Nowotniak - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 24.09.2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa IX kadencji. W wyniku wyborów skład osobowy Zarządu uległ zmniejszeniu o jedną osobę, zmianie uległ także skład Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd IX kadencji:

 • Konrad Stachura - prezes
 • Bartosz Lemke - wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Hubert Dziak - członek Zarządu
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna IX kadencji:

 • Robert Łubiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Łukasz Faluta - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Nowotniak - członek Komisji Rewizyjnej


  W dniu 14.04.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa X kadencji. W wyniku wyborów uległ zmianie skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd X kadencji:

 • Konrad Stachura - prezes
 • Jacek Kalicki - wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
 • Mirosław Janiak - członek Zarządu
 • Paweł Pieńkowski - członek Zarządu
 • Damian Tarnowski - członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna X kadencji:

 • Robert Łubiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Łukasz Faluta - sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Łukasz Jaśków - członek Komisji Rewizyjnej



  Powrót do podstrony "O Towarzystwie"
  Powrót do strony głównej serwisu

  Opracowanie: Robert Łubiński