Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2010

W roku 2010 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej realizował cele statutowe Towarzystwa zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2010 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2010 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwajami Szczecińskimi, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica”, Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Województwem Zachodniopomorskim, Przewozami Regionalnymi oraz Gminą Miastem Police, zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. W 2010 roku odbyły się poniższe imprezy, w których organizację było zaangażowane STMKM:

Ponadto w 2010 roku zorganizowany był klubowy przejazd specjalny. W nocy 24/25 lipca 2010 r., dzięki uprzejmości Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o., odbył się nocny przejazd specjalny wagonami 105N 668 i 784 solo. Oba wagony poruszały się dwiema niezależnymi trasami, a w trakcie przejazdu w kilku miejscach zostały zorganizowane specjalne fotostopy z oboma wagonami, stojącymi na torach prowadzących w przeciwnych kierunkach. Po zakończeniu imprezy odbyło się wspólne ognisko nad jeziorem Głębokie.

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2010 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z działalnością powołanego w roku 2006 Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, którego otwarcie dla publiczności dokonało się w październiku 2010 roku.

W ramach środków uzyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono 5 000 zł brutto na prace przy historycznym wagonie tramwajowym 4N nr 286, będącym własnością Towarzystwa, zlecone Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o. Polegały one na odbudowie stopni wejściowych po lewej stronie wagonu i wzmocnieniu głównych słupków pudła. Dzięki temu wagon stał się znów dwukierunkowy i dokonał się kolejny krok na drodze jego rekonstrukcji.

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia i finansowania odbudowy większej liczby pojazdów zabytkowych, Zarząd Towarzystwa zdecydował się na przekazanie autobusu Renault PR-100 oraz mikrobusu Nysa 59 do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Mikrobus Nysa 59 stał się elementem stałej wystawy Muzeum.

By zapewnić godne warunki przechowywania i umożliwić dostępność dla zainteresowanych obejrzeniem pojazdu, Zarząd Towarzystwa zdecydował się umieścić zabytkowy autobus San H-100 w depozycie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, co umożliwiło jego obecność na wystawie stałej. Umowa użyczenia podpisana została na 5 lat.

Członkowie Towarzystwa, we współpracy z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, pomagali w przygotowaniach wagonu B4 nr 551 i 102Na nr 606 do ekspozycji na wystawie stałej.

3. Członkowie i działania wewnątrz Towarzystwa

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2010 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35 osób.

Dzięki uprzejmości Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie możliwe stało się organizowanie zebrań klubowych w małej salce edukacyjnej należącej do Muzeum.

4. Sytuacja finansowa

Dzięki uzyskaniu przez Towarzystwo w 2008 roku statusu „organizacji pożytku publicznego” (OPP), sytuacja finansowa STMKM za rok 2010 przedstawia się dobrze. W zakończonym właśnie drugim roku, w którym Towarzystwo mogło otrzymywać 1% podatku dochodowego, otrzymane w ten sposób kwoty znacznie wspomogły dotychczasowy budżet STMKM.

Z powodu braku dotacji wyasygnowanych przez miasto Szczecin na cele statutowe Towarzystwa oraz niemożności zdobycia innego dofinansowania, w roku 2010 Towarzystwo finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych.

Uzyskane z 1% środki pozwalały na prowadzenie prac remontowych przy pojazdach w minimalnym zakresie i na zabezpieczenie posiadanych zabytków.

Pozostała część tej kwoty może stanowić niezbędny wkład własny przy staraniach o dotacje, gdy ogłoszony zostanie konkurs na zadanie zgodne ze statutowymi celami Towarzystwa.

Bilans i rachunek wyników za 2010 rok zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

5. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2010 był dość udanym rokiem w historii Towarzystwa.

Jesienią 2010 roku otwarto dla zwiedzających Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiące jeden z najważniejszych efektów funkcjonowania Towarzystwa. Realia funkcjonowania Towarzystwa uległy pewnym zmianom, a cześć celów statutowych Towarzystwo musi obecnie realizować we współpracy z Muzeum. Należy mieć nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze rozwijać.

Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 25.02.2011


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu