Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2009

W roku 2009 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej realizował cele statutowe Towarzystwa zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2009 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2009 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwajami Szczecińskimi, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. W 2009 roku odbyły się poniższe imprezy, w których organizację było zaangażowane STMKM:

Ponadto w 2009 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić:

Należy również wspomnieć, że w dniu 30 stycznia 2009 r. odbyła się zorganizowania przez Towarzystwo wycieczka do fabryki Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie koło Poznania.

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2009 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z działalnością powołanego w roku 2006 Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, którego otwarcie dla publiczności przewidywane jest na październik 2010 roku.

Z powodu niemożności uzyskania zewnętrznego dofinansowania prowadzonych przez Towarzystwo prac remontowych historycznych pojazdów, w tym dalszych etapów rozpoczętego kilka lat temu remontu kapitalnego historycznego wagonu tramwajowego 4N nr 286, wyprodukowanego w 1962 roku i będącego własnością Towarzystwa, w roku 2009 nie były prowadzone prace remontowe pojazdów należących do Towarzystwa. Środki finansowe, którymi obecnie dysponuje Towarzystwo, będą przeznaczane na prowadzenie prac remontowych w latach następnych, z uwzględnieniem starań o pozyskanie kolejnych dotacji na ten cel.

W 2009 r. ze środków własnych Towarzystwa zakupiono plandeki ochronne w celu przykrycia zabytkowego autobusu San H-100, wyprodukowanego w 1968 roku i będącego własnością Towarzystwa oraz zabytkowego autobusu Renault PR-100, wyprodukowanego w 1980 roku i będącego własnością Towarzystwa, przechowywanych na czas przebudowy Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie na placu postojowym Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”. Docelowo oba autobusy zostaną udostępnione zwiedzającym w salach wystawowych ww. muzeum.

3. Członkowie i działania wewnątrz Towarzystwa

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2009 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35 osób.

Niestety, wciąż nie jest znany termin remontu kamienicy frontowej dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, w związku z czym zebrania klubowe STMKM odbywają się w tymczasowej siedzibie Towarzystwa na piętrze kamienicy. Ta kolejna tymczasowa siedziba Towarzystwa powstała wskutek konieczności przeniesienia majątku Towarzystwa z dotychczasowej tymczasowej siedziby Towarzystwa na parterze kamienicy oraz z hali remontowej, z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych w hali dawnej zajezdni oraz na wykorzystanie parteru kamienicy na biuro budowy.

4. Sytuacja finansowa

Dzięki uzyskaniu przez Towarzystwo w 2008 roku statusu „organizacji pożytku publicznego” (OPP), sytuacja finansowa STMKM za rok 2009 przedstawia się bardzo dobrze. W zakończonym właśnie pierwszym roku, w którym Towarzystwo mogło otrzymywać 1% podatku dochodowego, otrzymane w ten sposób kwoty znacznie podniosły dotychczasowy budżet STMKM, uszczuplony kosztownymi działaniami statutowymi prowadzonymi przez Towarzystwo w roku 2008.

Z powodu braku dotacji wyasygnowanych przez miasto Szczecin na cele statutowe Towarzystwa oraz niemożności zdobycia innego dofinansowania, w roku 2009 Towarzystwo finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych.

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania miejskiego dla działań prowadzonych przez Towarzystwo, w marcu 2009 roku został przez Towarzystwo wysłany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1, Obszar Wsparcia nr 8, nazwa Obszaru Wsparcia „Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej”. Zakładana wysokość środków własnych STMKM wynosiła 1150 zł, wnioskowana wysokość dotacji wynosiła 10 350 zł. Wniosek STMKM przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednakże uzyskał zbyt niską ocenę merytoryczną, wynikającą z niewystarczającego dostosowania działalności Towarzystwa do założeń dotacji.

Wprawdzie w roku 2009 Towarzystwo nie uzyskało żadnej dotacji zewnętrznej, jednakże zwiększenie środków własnych uzyskane dzięki statusowi „organizacji pożytku publicznego”, pozwala bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, tak pod kątem możliwości posiadania odpowiednio wysokiego wkładu własnego dla pozyskiwania kolejnych dotacji, jak i pod kątem finansowania niezbędnych działań ze środków własnych Towarzystwa.

Bilans i rachunek wyników za 2009 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

5. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2009 był udanym rokiem w historii Towarzystwa. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 25.01.2010


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu