Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2008

W roku 2008 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej realizował cele statutowe Towarzystwa zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2008 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2008 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. W 2008 roku odbyły się poniższe imprezy, w których organizację było zaangażowane STMKM:

Do działań na zewnątrz należy także zaliczyć uzyskanie przez Towarzystwo w roku 2008 statusu „organizacji pożytku publicznego” (OPP). Uzyskanie statusu OPP odbyło się po kilku latach starań i po dwukrotnych zmianach w statucie Towarzystwa, w celu dostosowania statutu do zmieniających się przepisów. Dzięki uzyskaniu statusu OPP między innymi można przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz STMKM.

Ponadto w 2008 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić:

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2008 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z działalnością powołanego w roku 2006 Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Poczyniono wstępne rozmowy z Urzędem Miasta Szczecin oraz Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie na temat możliwości sfinansowania dalszych etapów rozpoczętego kilka lat temu remontu kapitalnego historycznego wagonu tramwajowego 4N nr 286, wyprodukowanego w 1962 roku i będącego własnością Towarzystwa oraz sfinansowania remontu kapitalnego historycznego wagonu tramwajowego 4ND nr 386, wyprodukowanego w 1955 roku i również będącego własnością Towarzystwa. Ustalono, że nie ma możliwości finansowania przez Urząd Miasta prac przy wagonach będących własnością STMKM, w związku z czym na spotkaniu, które odbyło się w tym celu w Urzędzie Miasta Szczecin, Zarząd Towarzystwa zadeklarował gotowość przekazania wagonów na rzecz Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, pod warunkiem zapewnienia przez Urząd Miasta Szczecin dokończenia ich remontu. Na tym etapie rozmowy zakończono. Wagon 4N nr 286 od 2007 roku przebywa na terenie Wydziału Napraw Taboru MZK i ma zostać docelowo odbudowany jako dwukierunkowa doczepa 4ND. Wagon 4ND nr 386 przebywa na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

W sierpniu 2008 r. ze środków własnych Towarzystwa, jako wkład własny do dotacji przyznanej przez Urząd Miasta Szczecin na zorganizowanie zlotu zabytkowych autobusów, zakupiono koła oraz opony do zabytkowego autobusu San H-100, wyprodukowanego w 1968 roku i będącego własnością Towarzystwa. Autobus przebywa obecnie na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Jesienią 2008 roku rozpoczęto prace związane z przenoszeniem zbiorów STMKM z hali dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn do pomieszczeń magazynowych przy ul. Lenartowicza. Członkowie Towarzystwa własnymi siłami odgruzowali i uprzątnęli zaniedbane pomieszczenia muzealne, w których będą przechowywane zbiory Towarzystwa w czasie remontu hali dawnej zajezdni.

3. Członkowie i działania wewnątrz Towarzystwa

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2008 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35 osób.

Niestety, wciąż nie jest znany termin remontu kamienicy frontowej dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, w związku z czym zebrania klubowe STMKM w dalszym ciągu odbywają się w tymczasowej siedzibie Towarzystwa na parterze kamienicy.

4. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2008 przedstawia się dobrze. Towarzystwo w roku 2008 finansowało swoje potrzeby statutowe z dotacji przyznanej przez Urząd Miasta Szczecin oraz ze środków własnych i darowizn.

Dodatkowo należy podkreślić, że dzięki uzyskaniu statusu OPP przez Towarzystwo, od tej pory można przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz STMKM.

Bilans i rachunek wyników za 2008 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

5. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2008 był bardzo udanym rokiem w historii Towarzystwa, a prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 04.01.2009


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu