Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2006

W roku 2006 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2006 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2006 Zarząd Towarzystwa wespół z Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2006 roku należy zaliczyć:

Ponadto w 2006 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić:

Oprócz wymienionych wyżej imprez komunikacyjnych, Zarząd Towarzystwa ściśle współpracował z powołanym z dniem 1 stycznia 2006 r. z inicjatywy STMKM na terenie byłej zajezdni tramwajowej Niemierzyn Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. W celu sprecyzowania zasad współpracy, w dniu 15 marca 2006 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Szczecińskim Towarzystwem Miłośników Komunikacji Miejskiej i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2006 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z działalnością nowopowstałego Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Dzięki przetransportowaniu pod koniec 2005 roku na teren nowopowstałego Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie historycznego wagonu tramwajowego 4N nr 286, Towarzystwo własnymi siłami i z pomocą środków finansowych przyznanych przez Urząd Miasta rozpoczęło prace remontowo-konserwacyjne przy ww. wagonie. W ciągu 2006 roku zostały wymontowane z wagonu wszystkie elementy wyposażenia i wystroju wnętrza, a następnie wyczyszczone i zakonserwowane zostało pudło wagonu i elementy konstrukcyjne, z uwzględnieniem planowanej odbudowy wagonu jako dwukierunkowej doczepy 4ND. Przewiduje się przekazanie w niedalekim czasie wagonu na teren Wydziału Napraw Taboru, gdzie remont będzie kontynuowany. Po zakończeniu odbudowy, wagon stanie się czynnym eksponatem muzealnym. Z chwilą przekazania wagonu nr 286 na teren WNT, planowane jest rozpoczęcie własnymi siłami Towarzystwa prac remontowo-konserwacyjnych przy wagonie ND nr 386.

W dniu 2 marca 2006 r. przetransportowano z fabryki MAN-Star Trucks Sp. z o.o. w Starachowicach na teren SPA „Klonowica” w Szczecinie historyczny autobus San H100, wyprodukowany w 1968 roku i będący własnością Towarzystwa. W Starachowicach była nieodpłatnie wykonywana regeneracja układu napędowego autobusu, po wcześniejszym remoncie kapitalnym nadwozia i wnętrza wykonanym – także nieodpłatnie – w fabryce autobusów Autosan S.A. w Sanoku. Po sprowadzeniu autobusu do Szczecina, na terenie SPA „Klonowica” były prowadzone dalsze prace wykończeniowe oraz niezbędne drobne naprawy autobusu. W chwili obecnej zostały jeszcze do wykonania niektóre prace wykończeniowe. Odbudowany szczeciński San H100 jest obecnie jednym z dwóch – obok autobusu pozyskanego od wojska i stacjonującego w Warszawie – sprawnym i jednocześnie tak dobrze zachowanym autobusem z rodziny autobusów marki San.

Dzięki staraniom Towarzystwa, w dniu 6 marca 2006 r. został pozyskany przez Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie od MZK Stargard Szczeciński autobus Jelcz PR-110, wyprodukowany w 1991 roku. Autobus dotychczas kursował w Stargardzie Szczecińskim z numerem taborowym 809, jako ostatni autobus liniowy tego typu. Pojazd przyjechał do Szczecina o własnych siłach i obecnie stacjonuje na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Niemierzyn.

W dniu 8 kwietnia 2006 r., dzięki nieodpłatnej pomocy firmy transportowej Michał Wyrostek i SPA „Dąbie”, został przetransportowany z jednego z magazynów na terenie portu szczecińskiego na teren Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, niesprawny historyczny autobus Renault PR-100, wyprodukowany w 1980 roku i będący własnością Towarzystwa.

W dniu 8 grudnia 2006 r., po przeprowadzeniu drobnych prac konserwacyjnych w warsztacie w Tanowie, który zajmuje się renowacją pojazdów historycznych, został przetransportowany na teren Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie mikrobus Nysa 501, wyprodukowany w 1963 roku i będący własnością Towarzystwa. Do wykonania został rozpoczęty wcześniej remont wnętrza, a także remont silnika pojazdu i zamontowanie elementów wyposażenia.

W 2006 roku wykonana została ponadto przez Towarzystwo dokumentacja zabytkowa Sana H100, Renaulta PR-100 oraz Nysy 501, a następnie pojazdy te zostały wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W maju 2006 roku, dzięki nieodpłatnej pomocy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dokonano przeniesienia siedziby oraz zgromadzonego majątku Towarzystwa z terenu zajezdni tramwajowej Pogodno na teren nowopowstałego Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, do budynku biurowego byłej zajezdni tramwajowej Niemierzyn. Towarzystwo zajmuje obecnie tymczasowo jedno z pomieszczeń, do czasu przewidywanej w niedalekiej przyszłości przebudowy budynku, po zakończeniu której siedziba Towarzystwa zostanie przeniesiona na docelowe miejsce w przebudowanym obiekcie.

Jednocześnie w roku 2006 stopniowo powiększał się zbiór materiałów, dokumentujących dzieje szczecińskiej komunikacji miejskiej.

4. Członkowie

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2006 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35-45 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2006 przedstawia się dobrze. Towarzystwo w roku 2006 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych, darowizn oraz z dotacji celowej, uzyskanej od Urzędu Miejskiego w Szczecinie w drodze konkursu ofert i przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pod nazwą "Muzeum Techniki i Komunikacji w Zajezdni Niemierzyn – etap drugi". Środki pochodzące z ww. dotacji stanowiły znakomitą większość przychodów Towarzystwa i pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych zamierzeń finansowych.

Bilans i rachunek wyników za 2006 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2006 był bardzo udanym rokiem w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane, a w szczególności udało się rozwijać współpracę z nowoutworzonym w Szczecinie muzeum komunikacji miejskiej. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami (w tym z nowopowstałym Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie) oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 11.02.2007


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu