Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2005

W roku 2005 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem oraz statutem Towarzystwa realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2005 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2005 Zarząd Towarzystwa wespół z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym, Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował różne imprezy komunikacyjne, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2005 roku należy zaliczyć:

Ponadto w 2005 roku organizowane były klubowe przejazdy specjalne. Spośród nich należy wymienić:

Oprócz wymienionych wyżej imprez komunikacyjnych, Zarząd Towarzystwa kontynuował rozpoczęte w 2004 r. intensywne działania na zewnątrz, na rzecz utworzenia na terenie byłej zajezdni tramwajowej Niemierzyn Muzeum Techniki i Komunikacji. Po długich staraniach, z dniem 1 września 2005 r. STMKM otrzymało w bezpłatne użytkowanie halę byłej zajezdni Niemierzyn wraz z placem manewrowym. Jednocześnie Urząd Miejski w Szczecinie powierzył Towarzystwu z tym samym dniem wykonanie zadania publicznego pod nazwą "Muzeum Techniki i Komunikacji w Zajezdni Niemierzyn", asygnując tym samym na rzecz STMKM dotację celową, przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Dzięki dalszym staraniom i nagłaśnianiu sprawy, czynionym przez Towarzystwo, w dniu 7 listopada 2005 r. Rada Miasta Szczecina przyjęła uchwałę, powołującą z dniem 1 stycznia 2006 roku na terenie byłej zajezdni Niemierzyn miejską instytucję kultury pod nazwą „Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki”. Wspomnieć należy także, że w dniu 17 listopada 2005 r. zajezdnia Niemierzyn została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

2. Działania w dziedzinie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją

W roku 2005 nacisk położono przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych wcześniej działań, związanych z odbudową i zabezpieczeniem już posiadanych zabytków komunikacji miejskiej, w powiązaniu z powstawaniem Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Oprócz tego w miarę pojawiających się możliwości sukcesywnie pozyskiwano nowe eksponaty.

Ze względu na długotrwałe przeobrażenia formalno-własnościowe Centralnych Warsztatów przy ul. Klonowica oraz organizowanie się w tym samym miejscu Wydziału Napraw Taboru MZK, przerwane zostały prace przy remoncie kapitalnym stacjonującego tam, zakupionego i sprowadzonego jesienią 2002 r. do Szczecina mikrobusu Nysa N-59, wyprodukowanego w 1963 r. Do wykonania został rozpoczęty remont wnętrza, a także remont silnika pojazdu i zamontowanie elementów wyposażenia. Z chwilą zakończenia remontu, mikrobus ma stać się ruchomym eksponatem będącym własnością Towarzystwa.

W kwietniu 2005 r. przetransportowano z fabryki autobusów Autosan S.A. w Sanoku do fabryki MAN-Star Trucks Sp. z o.o. w Starachowicach należący do Towarzystwa historyczny autobus San H-100. Pojazd wyprodukowany został około 1970 roku w fabryce w Sanoku i jest w wersji międzymiastowej. W styczniu 2003 r. został sprowadzony do Szczecina ze złomowiska w Krzyżu Wielkopolskim, jako zniszczony i niesprawny technicznie, a następnie w maju 2003 r. został przetransportowany drogą kolejową do Sanoka, gdzie wykonano remont kapitalny nadwozia oraz wnętrza autobusu, w tym wymianę poszycia, a także malowanie. W Starachowicach natomiast wykonano kompletną regenerację układu napędowego autobusu, w tym remont kapitalny silnika oraz rekonstrukcję brakujących podzespołów, a także remont układu elektrycznego. Po sprowadzeniu autobusu do Szczecina, planowanego na początek 2006 r., pozostaną do uzupełnienia niektóre elementy wyposażenia pojazdu. Odbudowany San H-100 stanie się jednym z dwóch – obok autobusu pozyskanego od wojska i stacjonującego w Warszawie – sprawnym i jednocześnie tak dobrze zachowanym autobusem z rodziny autobusów marki San.

Ponadto Zarząd Towarzystwa doprowadził do przekazania na rzecz STMKM, a następnie przetransportowania w nocy 27/28 grudnia 2005 r. – dzięki nieodpłatnej pomocy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – trzech nieczynnych historycznych wagonów tramwajowych z terenu zajezdni tramwajowej Pogodno na teren powstającego Muzeum Techniki i Komunikacji. Wagony, po ich odbudowie, staną się eksponatami muzealnymi. Niezależnie od tych działań, w roku 2005 Towarzystwo własnymi siłami kontynuowało remont i konserwację tychże wagonów.

W roku 2005 rozpoczęto także przygotowania do planowanej wspólnie z Muzeum Techniki i Komunikacji wystawy fotograficznej historycznych szczecińskich zdjęć komunikacyjnych. Wystawa będzie zorganizowana na początku 2006 r. na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji, w powiązaniu z planowaną oficjalną inauguracją działalności Muzeum.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W roku 2005 były prowadzone głównie bieżące działania, polegające na utrzymaniu porządku w siedzibie oraz w zasobach Towarzystwa. We współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, jesienią 2005 r. dokonano inwentaryzacji zgromadzonych przez Towarzystwo eksponatów, z myślą o ich przyszłym eksponowaniu w powstającym Muzeum Techniki i Komunikacji. Planuje się stopniowe przenoszenie zgromadzonych eksponatów z terenu zajezdni Pogodno na teren powstającego Muzeum. Jednocześnie w roku 2005 stopniowo powiększał się zbiór dokumentów i fotografii, obrazujących dzieje szczecińskiej komunikacji miejskiej. Ukazywał się również wewnątrzklubowy miesięcznik pt. „Uwaga Tramwaj”.

4. Członkowie

Liczba członków naszego Towarzystwa w ciągu 2005 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie około 35-45 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2005 przedstawia się zadowalająco. Towarzystwo w roku 2005 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych, darowizn oraz z dotacji celowej, uzyskanej od Urzędu Miejskiego w Szczecinie i przeznaczonej na sfinansowanie zadania publicznego pod nazwą "Muzeum Techniki i Komunikacji w Zajezdni Niemierzyn". Środki pochodzące z ww. dotacji stanowiły znakomitą większość przychodów Towarzystwa i pozwoliły na zrealizowanie zaplanowanych zamierzeń finansowych.

Bilans i rachunek wyników za 2005 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2005 był bardzo udanym rokiem w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane, a w szczególności udało się osiągnąć nadrzędny cel Towarzystwa, w postaci utworzenia w Szczecinie muzeum komunikacji miejskiej. Towarzystwo znajduje się w zadowalającej sytuacji finansowej, a bardzo dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 5.03.2006


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu