Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Sprawozdanie Zarządu za rok 2002

W roku 2002 Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej zgodnie ze swoim regulaminem jak i statutem realizował głównie cele statutowe Towarzystwa. Cele programowe Zarządu na rok 2002 zostały przedstawione i zaakceptowane na poprzednim Walnym Zebraniu Członków.

1. Imprezy i działania na zewnątrz

W roku 2002 Zarząd Towarzystwa wespół z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Miejskim Zakładem Komunikacyjnym oraz Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zorganizował wiele imprez komunikacyjnych, których celem było upamiętnienie historii komunikacji miejskiej w Szczecinie oraz zainteresowanie nią mieszkańców naszego miasta i turystów. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez STMKM w 2002 roku należy zaliczyć:

Oprócz ww. imprez, Zarząd Towarzystwa dzięki uprzejmości MZK oraz SPPK zorganizował w dniu 7 września 2002 r. I Ogólnopolskie Spotkanie Stowarzyszeń Komunikacji Miejskiej, będące w swoim założeniu pierwszym z corocznych spotkań stowarzyszeń, działających w dziedzinie komunikacji miejskiej w Polsce. Część konferencyjna Spotkania odbyła się w budynku MZK.

Ponadto w 2002 roku zorganizowane zostały liczne przejazdy klubowe.

Z działań mających na celu uporządkowanie współpracy z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic należy wymienić podpisanie w dniu 29 listopada 2002 r. porozumienia ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i dotyczy współdziałania STMKM i SPPK w zakresie działalności statutowej Towarzystwa.

2. Działania taborowe

W roku 2002 nacisk położono na pozyskiwanie celem odrestaurowania oraz na zachowanie wycofywanych z ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

We wrześniu 2002 r. został zakupiony za środki pochodzące z darowizny i sprowadzony do Szczecina mikrobus Nysa N-59, wyprodukowany w 1963 r. Mikrobus jest sprawny technicznie i docelowo zostanie pomalowany w barwy historyczne, stając się ruchomym eksponatem będącym własnością STMKM. Obecnie poczynione zostały starania w celu dokonania niezbędnego remontu i konserwacji mikrobusu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Klonowica w Szczecinie.

Ponadto zostały zlokalizowane na terenie Polski unikatowe niesprawne egzemplarze autobusów San H-100. Zostały poczynione starania w celu sprowadzenia najlepiej zachowanego egzemplarza do Szczecina, celem późniejszej jego odbudowy.

Towarzystwo rozpoczęło również własnymi siłami remont wycofanego z ruchu wagonu tramwajowego B4 numer 953.

3. Działania wewnątrz Towarzystwa

W roku 2002 zakończono prace przy remoncie siedziby Towarzystwa.

Oprócz tego były prowadzone prace przy porządkowaniu zbiorów fotograficznych, będących w posiadaniu STMKM.

4. Członkowie

W dalszym ciągu zwiększała się liczba członków naszego Towarzystwa. Liczba członków pod koniec 2002 roku wynosiła 49 osób.

5. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa STMKM za rok 2002 przedstawia się dobrze. Towarzystwo w roku 2002 finansowało swoje potrzeby statutowe ze środków własnych oraz z dotacji.

STMKM otrzymało dotację od Urzędu Miejskiego w Szczecinie w celu zorganizowania ekspozycji fotograficznej we wnętrzu wagonu Bremen w dniu 22 września 2002 r., podczas organizowanego przez Urząd Miejski w Szczecinie festynu "Pod Platanami", odbywającego się w związku z I Szczecińskim Spotkaniem Organizacji Pozarządowych.

Oprócz tego STMKM otrzymało w 2002 r. darowiznę od Pana Remigiusza Grochowiaka, przeznaczoną w całości na pozyskanie historycznego mikrobusu marki Nysa N-59.

Bilans i rachunek wyników za 2002 rok zostały przedstawione na Walnym Zebraniu Członków.

6. Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2002 był bardzo udany w historii Towarzystwa. Osiągnęliśmy bardzo wiele i prawie wszystkie założone przez nas na początku roku cele zostały zrealizowane. Towarzystwo znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a dobre kontakty utrzymywane z urzędami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami komunikacyjnymi działającymi na terenie Szczecina i Polic dają nadzieję, iż również w przyszłym roku nasze Towarzystwo będzie się dobrze rozwijać.

Szczecin, 2.02.2003


Powrót do podstrony "Nasze władze"
Powrót do strony głównej serwisu